De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge, heeft besloten tot de instelling van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Deze Taskforce heeft de opdracht om gemeenten en andere betrokken woningmarktpartijen actief te ondersteunen bij de totstandkoming van een flexibele schil aan tijdelijke huisvesting voor verschillende aandachtsgroepen, waaronder ook Oekraïense ontheemden. De minister heeft Rob Haans benoemd tot voorzitter van deze Taskforce.

Het tekort op het gebied van tijdelijke huisvesting is groot en de urgentie van dit probleem is ook groot. Om die reden heeft de Taskforce de uitdaging dan ook voortvarend en met beide handen aangenomen. Er moeten versneld meer tijdelijke woningen komen op plekken waar nu nog geen woningen staan. En leegstaande kantoorlocaties en winkelpanden moeten worden getransformeerd tot woningen. Aandachtsgroepen zoals statushouders, starters, dak- en thuislozen mensen en Oekraïense ontheemden kunnen op deze locaties gezamenlijk worden gehuisvest.

Bij de uitvoering van deze opdracht en ter ondersteuning daarvan, kan de Taskforce leunen op een uitvoeringsorganisatie die binnen een korte periode een overzicht van locaties en de haalbaarheid daarvan in kaart dient te brengen. Op basis van deze inzichten zal de Taskforce adviseren over de uitvoering projecten, deze aanjagen en impasses doorbreken. Vanwege de urgentie is het essentieel dat gemeenten met behulp van de taskforce op de kortst mogelijke termijn concrete stappen kunnen zetten naar het versneld realiseren van huisvesting.

Bij het realiseren van deze extra flexwoningen en transformaties kunnen gemeenten tegen financiële tekorten en onzekerheden aanlopen in business cases en projecten. Zonder financiële steun komen sommige projecten niet tot stand. Daarom heeft het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om projecten te ondersteunen. Een belangrijke voorwaarde zal zijn dat met een subsidie voor restrisico’s of onrendabele top een sluitende business case kan worden gepresenteerd. De taskforce zal advies uitbrengen aan de minister over aan welke projecten deze middelen moeten worden toegekend. De uitvoeringsorganisatie bestaande uit experts biedt ondersteuning aan gemeenten, provincies, woningcorporaties praktisch ondersteunt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het opsporen van kansrijke locaties of gebouwen. Aan de leden van WoningBouwersNL het verzoek om deze kansrijke locaties aan te dragen en verder het gesprek aan te gaan.

Daarom is de Uitvoeringsorganisatie op zoek naar de volgende projectinformatie:

  • Project specificaties
  • Status van het project (inclusief juridische status en draagvlak voor het project)
  • Business case (zowel strategisch als financieel, wanneer mogelijk in Excel)
  • Overzicht van eventuele knelpunten
  • Overige relevante informatie

De Uitvoeringsorganisatie die wordt voorgezeten door de heer Roel Vollebregt en die op dit moment bestaat uit personen van EY, Deloitte, Van Doorne en CMS, kan in verband met haar werkzaamheden contact met u opnemen.

Indien u een dergelijke locatie heeft kunt u dit per mail kenbaar maken aan Coen@WoningBouwersNL.nl

 

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie