Vanmorgen is onderstaand persbericht vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstuurd.
Het plan van aanpak is het resultaat van de intensieve samenwerking van de minister en het ministerie met WoningBouwersNL en andere marktpartijen. Het plan van aanpak is een verdere uitwerking van actielijn 2 uit het programma Woningbouw ‘Sneller van initiatief naar realisatie’.

Dit plan van aanpak moet ervoor zorgen dat het planvormingsproces wordt versneld en het niet meer 10 jaar duurt voordat plannen gerealiseerd worden. De grootste versnelling in woningbouwontwikkeling is te bereiken in de planvormingsfase. Hiervoor is een nieuw proces ontwikkeld waarbij deze processen gelijktijdig en in samenhang worden uitgevoerd. We zullen dit in de praktijk monitoren en bijstellen. Hieronder het persbericht en bijlages.

Versnellingsacties om duur van woningbouwontwikkeling fors in te korten

Om de woningbouwontwikkeling fors te versnellen heeft minister De Jonge het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan bevat meerdere versnellingsacties die ervoor moeten zorgen dat de gemiddelde ontwikkeltijd van woningbouwprojecten omlaaggaat.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge: “Het bouwen van een woning, van plan tot realisatie, duurt gemiddeld 10 jaar. Dit moet en kan korter. Er zijn voorbeelden van projecten die binnen drie jaar worden gerealiseerd. En als het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd kan het nog sneller, zoals bij tijdelijke woningen. Dit plan van aanpak moet ervoor zorgen dat het planvormingsproces wordt versneld en woningzoekenden makkelijker een woning kunnen vinden dan nu het geval is.”

Planvormingsfase
De grootste versnelling in woningbouwontwikkeling is te bereiken in de planvormingsfase. Rekenen, tekenen, onderzoeken uitzetten, participatietrajecten en het juridisch vastleggen van afspraken worden nu veelal volgordelijk uitgevoerd. Hierdoor komen in ieder stap nieuwe eisen en wensen op tafel waar in de projecten rekening mee moet worden gehouden, waardoor ontwerpprocessen meerdere keren over moeten en het traject steeds langer duurt. Op basis van goede voorbeelden is hiervoor een nieuw proces ontwikkeld waarbij deze processen gelijktijdig en in samenhang worden uitgevoerd. Dit proces gaat worden ingezet bij 5 projecten. Vanuit deze projecten worden kennis en ervaringen met deze nieuwe werkwijze gedeeld, zodat deze werkwijze ook bij andere projecten kan worden toegepast. Hierdoor kan de ontwikkeltijd jaren korter duren.

Bezwaar en beroep
Ook in de fase van bezwaar en beroep is versnelling mogelijk. In besluitvorming over projecten moeten zowel de belangen van woningzoekenden als van omwonenden worden meegewogen. De bescherming van de belangen van de tegenstemmers is momenteel beter geborgd dan de facilitering van de belangen van de voorstemmers. Dat willen we meer in balans brengen. Zo wordt in het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting, dat nog voor de zomer in consultatie gaat, voorgesteld om voor omgevingsvergunningen van woningbouwprojecten toe te gaan naar beroep in één instantie, in plaats van beroep en hoger beroep. Hierdoor kunnen omgevingsvergunningen aanzienlijk sneller onherroepelijk worden. Daarnaast is het voorstel om de procedurele versnellingen uit de Crisis- en herstelwet voor woningbouw voort te zetten, zoals de termijn van zes maanden om uitspraak te doen in beroepsprocedures.

Expertteam Woningbouw
Gebrek aan capaciteit bij gemeenten en provincies is ook een van de oorzaken voor de lange tijd die nodig is voor woningbouwontwikkeling. Daarom wordt er 90 miljoen euro beschikbaar gesteld om extra personeel in te huren. Ook is er een Expertteam Woningbouw, dat door gemeenten ingeschakeld kan worden wanneer zij vastlopen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten. Dit team bestaat uit zowel strategische adviseurs alsook projectleiders en juristen.

Innovatie en industrieel bouwen
Tot slot moet er ook innovatiever en meer industrieel gebouwd gaan worden. Voor elk project gelden nu andere eisen en verplichtingen. Dit kost tijd en geld. Om industriële woningbouw op te schalen wordt samen met de sector gekeken naar mogelijkheden voor verdere standaardisatie en hoe dit goed juridisch kan worden geborgd. Het voornemen is om bepaalde eisen op een hoog en landelijk uniform ambitieniveau vast te stellen, zodat bouwers hier hun productieproces op kunnen aanpassen. Maatwerkregels ten aanzien van duurzaamheidseisen worden geschrapt in de Omgevingswet. Opdrachtgevers kunnen ook gezamenlijk zorgen voor standaardisatie en het opschalen van de industriële productie. Door de vraag met meerdere partijen te bundelen kunnen bouwers hun productiecapaciteit optimaal benutten waardoor er ruimte is voor innovatie en kostprijsverlaging.

Inzet versnellingstafels
Het Rijk neemt regie door over deze punten versnellingsafspraken te maken in regionale woondeals, met projecten versnelling te realiseren en door de inzet van versnellingstafels. Aan deze versnellingstafels overleggen overheden, woningcorporaties en marktpartijen over de voortgang van de realisatie van de woningbouwopgave. Hierbij worden mogelijke knelpunten besproken en oplossingen gecreëerd.

 

Gerelateerde artikelen

Ben je nog niet uitgelezen? We hebben nog veel andere mooie artikelen, daar kun je op bouwen.

Wil je ook WoningBouwer worden?

Geef dan nu een boost aan je ondernemerschap en sluit je aan!

Meer informatie